Wróć...
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109) - obowiązuje od 23 października 2012 r.

Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Uwaga MK: na czerwono wyróżniono pozycje, które uległy zmianie w stosunku do przepisów obowiązujących do 22 października 2012 r.!
Lp Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

drogi lub linie kolejowe 1)

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

(pora dnia) LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

(pora nocy) LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

(pora dnia) LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym

(pora nocy) LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

1

  1. Strefa ochronna A uzdrowiska
  2. Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

  1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  2. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)
  3. Tereny domów opieki społecznej
  4. Tereny szpitali w miastach

61
(było 55)

56
(było 50)

50

40

3

  1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
  2. Tereny zabudowy zagrodowej
  3. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2)
  4. Tereny mieszkaniowo-usługowe

65
(było 60)

56
(było 50)

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 3)

68
(było 65)

60
(było 55)

55

45

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Wróć...

Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk